Welex, uw Nederlandstalig advocatenkantoor in Marbella, heeft het genoegen om u te informeren over de vermogensbelasting in Spanje.

 

De vermogensbelasting in Spanje (ook wel kapitaal-, aandelen- of fortuinbelasting genoemd) is een belasting die afzonderlijk wordt toegepast, niet op jaarlijkse inkomsten of transacties, maar op de persoonlijke bezittingen van elk individu, zoals bankdeposito’s, onroerend goed en pensioenfondsen. De berekening is gebaseerd op de totale waarde van deze activa van de belastingbetaler. In het geval van niet-residenten omvat de berekening alle activa die in Spanje worden aangehouden.

 

 

In 2008 werd de Spaanse vermogensbelasting uit het systeem verwijderd aangezien een bonificatie van 100% werd toegepast krachtens de wet 4/2008 gepubliceerd op 23 december. Maar dit duurde niet lang gezien de belasting tijdens economische crisis in 2011 tijdelijk weer werd ingevoerd en sindsdien jaarlijks is verlengd, ook opnieuw voor 2018 zoals is gepubliceerd in het Staatsblad op 4/7/18 door de wet 6/2018 van 3 juli.

 

De algemene regels van de vermogensbelasting in Spanje zijn als volgt in Spanje:

 

 • Op het moment van de berekening van de belasting dient u niet alleen rekening te houden met de activa en rechten, maar ook met de bijbehorende schulden en verplichtingen.
 • Om de waarde van de woning te berekenen, moet de belastingbetaler de hoogste van de volgende waardes in de aangifte optekenen: de fiscale waarde, de kadastrale waarde en de aankoopprijs.
 • De eerste 700.000 euro zijn vrijgesteld van belasting.

 

De Spaanse vermogensbelasting is jaarlijks verschuldigd op 31 december en de belastingaangifte moet zes maanden vóór het einde van juni van het jaar daarop worden ingediend en betaald.

 

De verplichting tot de belastingaangifte geldt voor alle belastingbetalers met een positief resultaat en ook voor belastingplichtigen van wie de bezittingen en rechten een waarde hebben van meer dan 2.000.000 euro, zelfs als hun belastingaangiften negatief zijn en ze daarom dus niet hoeven te betalen.

 

De vermogensbelasting is van toepassing in heel Spanje, hoewel elke autonome gemeenschap het vrijgestelde minimum, het belastingtarief, aftrekposten en bonificaties kan reguleren op voorwaarde dat ze compatibel zijn met de standaardwet.

 

De wet bepaalt twee soorten belastingplichtigen op basis van hun fiscale woonplaats in Spanje:

 

 1. Belastingplichtige door persoonlijke verplichting – van toepassing op inwoners van Spanje. Ze worden belast voor al hun bezittingen, ongeacht of deze zich in Spanje bevinden of niet, en de rechten die in Spanje of in het buitenland kunnen worden uitgeoefend.
 2. Belastingplichtige door zakelijke verplichting – van toepassing op alle niet-residenten in Spanje. Ze worden alleen belast over de activa in Spanje en over de rechten die in Spanje kunnen worden uitgeoefend.

 

Niet-residenten in de EU, IJsland en Noorwegen moesten de tarieven toepassen waar het grootste deel van hun vermogen zich bevond, maar deze bleken oneerlijk te zijn aangezien in sommige autonome gemeenschappen hogere tarieven gelden dan in andere, dus werd afgesproken dat deze inwoners kunnen kiezen tussen de staat of de autonome gemeenschap.

 

Schaal voor de vermogensbelasting in Spanje

 

Belastbaar bedrag in euro’s Te betalen bedrag in  euro’s Rest van de grondslag in euro’s Toepasselijk percentage
0.00 0.00 16.129.45 0.2
167.129.45 334.26 167.123.43 0.3
334.252.88 835.63 334.246.87 0.5
668.499.75 2.506.86 668.499.76 0.9
1.336.999.51 8.523.36 1.336.999.50 1.3
2.673.999.01 25.904.35 2.673.999.02 1.7
5.347.998.03 71.362.33 5.347.998.03 2.1
10.695.996.06 183.670.29 Vanaf voormeld bedrag 2.5

 

Neem nu contact op met ons Nederlandstalig advocatenkantoor in Marbella met gespecialiseerde accountants en advocaten onder één dak die uw eigen taal spreken!

Tijdens onze jarenlange ervaring hebben we al heel veel gezien in verband wat facturen betreft in Spanje. We willen in deze blog extra aandacht besteden aan de inhoud die een Spaanse factuur moet bevatten om aan de wettelijke vereisten te voldoen. We zullen u algemene informatie geven, u vertellen over de verschillende soorten facturen en nog enkele verdere kwesties die u zich zeker en vast al een keer heeft afgevraagd.

Wat is een factuur en wie is verplicht deze af te geven in Spanje?

Een factuur is een ontvangstbewijs waarin de informatie over de verkoop en aankoop moet worden weergegeven.

Om nog duidelijker te zijn: laten we het zo stellen, indien een bedrijf of natuurlijke persoon (de leverancier) een product verkoop of een dienst verleent aan een ander bedrijf of persoon (de cliënt) schrijft de wet voor dat een document moet worden opgesteld waarin deze transactie wordt weergegeven. Alle gegevens moeten worden vermeld, beschrijving van de verleende dienst of het verkochte product, de uitsplitsing van de toegepaste belasting, en het totaalbedrag van de factuur.

Er zijn verschillende soorten facturen. De meeste bekende zijn deze:

 • Gewone: de meest bekende, en die bijna altijd wordt gebruikt, gekend ook als volledige of normale factuur.
 • Samenvattende: omvat een groep facturen van een bepaalde periode.
 • Vereenvoudigde: dit kennen we allemaal als een ticket. Het is minder gedetailleerd dan de gewone factuur.
 • Factuur ter wijziging van een vorige: enkel en alleen indien een fout werd vermeld in reeds afgegeven facturen.

 

Algemene informatie die een factuur moet omvatten

In het begin van ons blog hebben we reeds verteld dat bepaalde informatie verplicht in een factuur moet worden vermeld om te voldoen aan de Spaanse wetgeving. Laten we daar even dieper op ingaan:

Een correcte gewone factuur moet de volgende informatie omvatten:

 • Een correcte serie voor facturering in Spanje: het kan zijn dat er verschillende series zijn in uw facturering, bijvoorbeeld als u verschillende vestigingen heeft in Spanje. Het is dus heel belangrijk om dit in de factuur duidelijk te maken.
 • Nummer van de factuur in Spanje: Binnen elke serie moet elke factuur een nummer omvatten in de juiste volgorde overeenkomstig de datum. Er kan nooit een sprong gemaakt worden van bijvoorbeeld factuur nummer vijf naar factuur nummer acht.
 • De datum van ieder factuur: De datum waarop de factuur wordt afgegeven moet vermeld worden.
 • Ook de datum waarop de dienst werd uitgevoerd of het product werd verkocht indien deze verschillend is dan de datum van afgifte.
 • Nu moeten ook de gegevens van de verkoper of dienstverlener op de factuur komen te staan: zoals naam, familienaam, naam vennootschap, fiscaal identificatienummer en fiscaal adres.
 • Het is ook nodig dat de gegevens van de cliënt vermeld worden: net dezelfde informatie als bij de verkoper of dienstverlener.
 • Een beschrijving van de transactie waarin duidelijk beschreven wordt welk soort product wordt verkocht of welke dienst wordt verleend, ook de prijs per eenheid, het aantal, en indien van toepassing, of er een korting of offerte op de overeengekomen prijs wordt toegepast.
 • Percentage en uitsplitsing van de BTW in Spanje: indien op een factuur verschillende soorten BTW moeten worden toegepast dient dit ook in de factuur duidelijk te zijn.
 • Indien de transactie niet onderhevig is aan de BTW, dient deze informatie in de factuur te worden vermeld, met een referentie naar de bepaling in de Richtlijn 2006/112/CE van 28 november.
 • Indien een natuurlijke persoon de factuur uitschrijft, moet ook een inhouding worden gemaakt voor de IRPF (inkomstenbelasting voor natuurlijke personen).

Ons advocatenkantoor kan u in ieder geval verder helpen bij uw facturering met ons team deskundige boekhouders alsook bij het afgeven van de desbetreffende facturen. Welex, uw deskundige boekhouder in Marbella, Malaga, Spanje

Het Welex team van advocaten en accountants in Spanje heeft het genoegen enkele regels te schrijven over de belastingregeling voor reisbureaus in Spanje.

 

 

BTW voor reisbureaus in Spanje

De reisbureaus in Spanje zijn onderworpen aan een speciale belastingregeling met betrekking tot de wijze van vaststelling van de belastbare grondslag voor de berekening van de verschuldigde BTW in Spanje.

Deze regeling is van toepassing op reisbureaus, touroperators en, in het algemeen, op elke professionele ondernemer in Spanje die aan de volgende voorwaarden voldoet:

– Zij handelen in eigen naam ten aanzien van reizigers.

– Het reisbureau in Spanje maakt gebruik van diensten of goederen die door andere ondernemers of beroepsbeoefenaren worden geleverd en geleverd.

De regeling is niet van toepassing wanneer gebruik wordt gemaakt van eigen vervoermiddelen of horecadiensten. Maar als op de reizen deels eigen en deels andermans middelen worden gebruikt, geldt deze bijzondere regeling alleen voor diensten die met andermans middelen worden verricht.

Accommodatie- of vervoersdiensten die gezamenlijk of afzonderlijk en eventueel ook met andere aanvullende diensten worden verstrekt, worden als reizen beschouwd.

Btw in Spanje van een reisbureau.

– BTW in Spanje op diensten:

Er is geen verplichting om de BTW afzonderlijk op de factuur in Spanje te vermelden, deze wordt geacht in de prijs te zijn inbegrepen en zal dus niet aftrekbaar zijn voor de klant.  Maar vanaf 1 januari 2015 is het mogelijk om, als de zakelijke klant daarom vraagt, te kiezen voor de algemene BTW regeling in Spanje.

 

De maatstaf van heffing is dan de brutomarge van het reisbureau.

Btw aftrekbaar bij aankoop van diensten?

Spaanse BTW bij aankoop van diensten is niet aftrekbaar wanneer het gaat om aankopen van goederen en diensten ten behoeve van de reis die de reiziger rechtstreeks ten goede komen.

De rest van de BTW in Spanje is aftrekbaar.

 

– Vrijgestelde handelingen:

 • Transacties zijn vrijgesteld van btw wanneer de leveringen of diensten buiten de Europese Unie plaatsvinden.
 • Wanneer de reis plaatsvindt in verschillende landen, binnen en buiten de Unie, is alleen het gedeelte van de reis dat plaatsvindt in de derde landen vrijgesteld naar rato van de in elk van deze landen gemaakte kosten.

– Factureringsplicht in Spanje:

Ondernemers en beroepsbeoefenaren die onder deze bijzondere regeling vallen, zijn niet verplicht het in rekening gebrachte bedrag afzonderlijk op de factuur te vermelden; het wordt geacht in de prijs te zijn begrepen.

Op de factuur moet worden vermeld: “speciale regeling voor reisbureaus” – “régimen especial de las agencia de viajes”.

 

– Wanneer kan in Spanje de algemene regeling worden toegepast in plaats van deze bijzondere regeling?

Vanaf 1 januari 2015 kan voor elke transactie worden gekozen voor de algemene belastingregeling wanneer de ontvanger van de dienst een ondernemer of een beroepsbeoefenaar is die recht heeft op aftrek of teruggaaf van btw.

De keuze moet schriftelijk aan de ontvanger worden meegedeeld vóór of op het moment dat de diensten worden verricht, hoewel de keuze wordt geacht te zijn gemaakt wanneer de uitgereikte factuur niet de woorden “bijzondere regeling van reisbureaus” – “régimen especial de las agencia de viajes” – bevat.

– Hoe wordt de belastinggrondslag in Spanje bepaald?

De belastbare grondslag in Spanje is de brutomarge van het reisbureau.

Vanaf 1 januari 2015 wordt de belastinggrondslag per transactie bepaald.

Belastinggrondslag = Prijs van de reis (exclusief btw) – Aankopen van goederen en diensten ten behoeve van de klant (inclusief belasting).

 

Lees hier verder.

 

Als u advies nodig heeft over de belastingregeling voor reisbureaus in Spanje, of als u fiscaal of juridisch advies nodig heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met het Welex-team van advocaten en accountants in Spanje.

 

Welex, een advocaten- en economistenkantoor in Spanje, heeft het genoegen een paar regels te schrijven om de afsluiting van de boekhouding in Spanje

Na het begin van een nieuw jaar is het normaal om vanaf nul te willen starten. Helaas gaat dat bij de boekhouding in Spanje wat anders. Hoewel het fiscaal jaar eindigt op 31 december kunnen we pas in juli (met de vennootschapsbelasting) het voorgaande jaar helemaal afsluiten.

 

Income tax for non residents in Spain

 

In het algemeen kan gezegd worden dat de afsluiting bij de boekhouding en dus de fiscale fase bestaat uit drie etappes die redelijk complex zijn en nauwkeurig moeten worden uitgevoerd, met name:

 1. Afsluiting van de boekhouding in Spanje
 2. Het indienen van de Spaanse jaarrekeningen en documenten bij het Handelsregister
 3. Het indienen van de vennootschapsbelasting in Spanje

 De boekhouding in Spanje wordt afgesloten op 31 december (uitgezonderd in bijzondere gevallen). Dit kan later zijn of gewijzigd worden, maar mag nooit later zijn dan de periode voor het indienen van de jaarrekeningen en documenten (april van het volgende jaar). Theoretisch gezien wordt via de afsluiting van de boekhouding de stand van zaken verkregen inzake de winst of het verlies van een vennootschap maar in de praktijk is het een etappe waarin alles wordt nagekeken, er eventuele fouten worden vastgesteld en verbeterd.

Als u geïnteresseerd bent in meer informatie, klik dan hier.

Andere interessante artikelen

De laatste jaren is de toeristische verhuur in Spanje sterk toegenomen. Als eigenaar van een woning in Andalusië kunt u deze als toeristische accommodatie te huur aanbieden door deze op de markt te brengen of te promoten via toeristische kanalen, zoals makelaarskantoren, bemiddelingsbedrijven of digitale kanalen voor boekingsbeheer.

Er zijn echter een aantal conflicten bij het verhuren van uw woning voor toeristische doeleinden in Spanje.

Lees hier verder om meer te weten te komen over de conflicten die kunnen ontstaan vanuit de gemeenschap van buren.

 

Als u eigenaar bent van een stuk grond in Spanje en een beroep wilt doen op een aannemer om de bouw uit te voeren, moet u naast de kosten voor de bouw op het perceel ook rekening houden met een aantal andere kosten.

Het is gebruikelijk dat andere kosten die kunnen ontstaan, zoals machinevergunningen, elektriciteits- en waterverbruik, en alle andere kosten die kunnen ontstaan als gevolg van de materiële uitvoering van de werken, door de bouwer worden betaald.

Klik hier om meer te lezen! Indien u persoonlijk advies wenst, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Belastingverlagingen in Andalusië!

Op 27 april jongstleden kondigde de Junta de Andalucía reeds deze verlagingen van de overdrachtsbelasting en het zegelrecht aan met een exclusieve looptijd tot 31 december 2021.
Nu het Andalusische parlement een nieuwe wet heeft goedgekeurd, zal deze situatie voor onbepaalde tijd blijven bestaan.

Lees verder om te weten te komen hoeveel u vanaf nu zult besparen!

Aarzel niet om contact op te nemen met ons professionele team van accountants in Spanje om al uw twijfels over de Spaanse belastingen op te lossen!

 

Belastingverlagingen in Andalusië

In de autonome gemeenschap Andalusië, Spanje, worden verschillende maatregelen uitgevoerd om de negatieve gevolgen van de huidige sanitaire crisissituatie voor de mondiale en nationale economie te beperken.

 

Belastingverlaging in Andalusië

Daarom is er een interessante belastingverlaging in Andalusië, Spanje, ingevoerd die u op vele manieren ten goede kan komen.

 

Als u alle details wilt weten over deze nieuwe belastingverlaging in Andalusië, Spanje, nodigen wij u uit om onze publicatie te lezen die u kunt vinden door hier te klikken.

 

Van Welex, advocaten en accountants in Marbella, zijn wij toegewijd aan het verstrekken van juridische en economische informatie van hoge kwaliteit. Aarzel niet om contact met ons op te nemen, onze professionele advocaten en economen zullen u graag adviseren.

Breaking News over accountancy in Spanje!accountancy in Spanje

Vanuit Welex, accountants in Spanje, zijn we er trots op een nieuw lid te mogen verwelkomen in ons accountancy in Spanje team.

Welkom Beatriz!

Ontdek alle informatie bij deze publicatie.

Neem gerust contact met ons op als u twijfelt over een boekhoudkundige kwestie in Spanje.

Tegenwoordig is het hebben van een digitaal certificaat in Spanje een belangrijke zaak.

In Welex willen we u het beste juridisch advies geven aan costa del Sol, omdat we ons bewust zijn van de twijfels die het verkrijgen van een Digitaal Certificaat met zich mee kan brengen.

Om deze reden hebben we een snelle en gemakkelijke manier gecreëerd om die vragen te beantwoorden.

Digitaal certificaat spanje

 

Voor meer informatie over dat onderwerp, bezoek onze publicatie.

Het zal een plezier zijn, voor ons advocatenkantoor in Marbella, al al uw vragen over de Spaanse wet op te lossen.

Neem nú contact op met onze juridisch adviseurs.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies