Entradas

Bij Welex, een advocaten- en notarissenkantoor in La Costa del Sol, zijn we ons bewust van de juridische uitdagingen waarmee niet-residenten geconfronteerd worden wanneer ze een eigendom in Spanje verkopen. In deze blog bespreken we in detail de belastingen op de verkoop van onroerend goed door niet-ingezetenen in Spanje.

Als u een niet-ingezetene bent in Spanje en besloten hebt om uw eigendom te verkopen, moet u zich bewust zijn van twee betalingen waarmee rekening moet worden gehouden na de verkoop van onroerend goed door niet-ingezetenen in Spanje:

 1. Enerzijds: de betaling van de vermogenswinstbelasting.
 2. Anderzijds: de betaling van de plusvalia belasting in Spanje.
 1. Meerwaarde uit een verkoop als niet-ingezetene

Wanneer een particulier een onroerend goed in Spanje koopt en de verkoper is een niet-ingezetene, moet de koper 3% van de verkoopprijs inhouden en namens de verkoper aan de belastingdienst betalen als vooruitbetaling van de inkomstenbelasting voor niet-ingezetenen. Deze inhouding is echter niet nodig als de verkoper kan aantonen dat hij onderworpen is aan de inkomstenbelasting (IRPF) door middel van een certificaat van de Spaanse belastingdienst, d.w.z. dat hij een fiscaal inwoner van Spanje is.

De meerwaarde wordt bepaald door het verschil tussen de overdrachtswaarde van het onroerend goed en de aankoopwaarde:

 • De overdrachtswaarde van het onroerend goed is de verkoopprijs, waarvan de kosten en belastingen die inherent zijn aan de overdracht en die door de verkoper in Spanje zijn betaald, worden afgetrokken.
 • De aankoopwaarde is de aankoopprijs van het onroerend goed, waarbij de kosten en belastingen die inherent zijn aan de aankoop worden opgeteld.
 • De winst als gevolg van het verschil tussen de overdrachtswaarde en de aankoopwaarde zal worden belast tegen het tarief van 19%, aangezien dit het te betalen bedrag is, na aftrek van het bedrag dat overeenkomt met de 3% inhouding.

In het geval dat er geen winst wordt gemaakt op de verkoop van het onroerend goed in Spanje, heeft de verkoper het recht om terugbetaling te vragen van de 3% die door de koper is betaald.

Voor een beter begrip zullen we een voorbeeld uit ons kantoor gebruiken:

Een niet-ingezetene,

 • Heeft een huis dat in 2024 voor 600.000€ is verkocht en waarvan de verkoopkosten 45.433,29€ bedragen.
  • Overdrachtswaarde: 554.566,71€.
 • Het huis, dat in 2010 voor 320.000 werd gekocht; waarvan de aankoopkosten 27.644,74€ bedroegen.
  • Aankoopwaarde: 347.644,74€.
 • De winst wordt berekend om te weten hoeveel belasting u moet betalen:
  • Winst: 206.921,97€.
 • Over de winst zou 19% belasting betaald moeten worden. In dit geval: 315,17€
 • Aangezien 3% (€18.000) al zal zijn ingehouden door de koper en gedeponeerd bij de belastingdienst op het moment van de transactie,
 • De niet-ingezeten verkoper in Spanje moet nog steeds 21.315,17€ (39.315,17 – 18.18€) betalen.

Voorbeeld van belastingen op de verkoop van onroerend goed door een niet-ingezetene in Spanje

Plusvalia belasting in Spanje

Met betrekking tot de plusvalia belasting op de verkoop van onroerend goed in Spanje, is de Belasting op de Waardestijging van Stadsgrond (IIVTNU) een belasting over de waardestijging van de grond die verkocht wordt als gevolg van de overdracht van het onroerend goed in Spanje. De betaling ervan komt toe aan de verkoper, en de koper is subsidiair verantwoordelijk voor de betaling in het geval van niet-ingezeten verkopers in Spanje.

Als u de verkoop van uw eigendom in Spanje overweegt, nodigen wij u uit om contact op te nemen met onze kantoren. Wij geven u graag gedetailleerde informatie over alle kosten en belastingen in verband met de verkoop van uw woning. Bij Welex doen we er alles aan om u deskundig en persoonlijk advies te geven, zodat het proces soepel en naadloos verloopt. Aarzel niet om contact met ons op te nemen; wij helpen u graag verder.

Een zwembad bouwen in Spanje is een spannend project dat waarde en plezier toevoegt aan elk huis aan de Costa del Sol. Het is echter cruciaal om een goed proces te volgen om juridische problemen op lange termijn te voorkomen. In deze blog gaat Welex, een advocaten- en economenkantoor in Spanje, dieper in op de stappen die nodig zijn om de vereiste licenties en vergunningen te verkrijgen, evenals het belang van legalisatie in het geval van ongeoorloofde bouw.

De eerste stap is het inhuren van een competente technicus om je te helpen bij het aanvragen van de vereiste vergunningen voor de bouw van een zwembad in Spanje. Hij of zij zal een bouwvergunning moeten aanvragen bij het bevoegde gemeentehuis en een technisch en uitvoeringsplan moeten voorleggen dat het volgende moet bevatten:

 

– Beschrijvend rapport.

– Bouwkundig rapport.

– Overeenstemming met de technische bouwvoorschriften.

– Berekening van constructie en installaties.

– Geotechnische informatie over de grond.

– Gezondheids- en veiligheidsstudie.

– Kwaliteitscontroleplan.

– Beheer van bouwafval.

– Geotechnische informatie over de grond.

 

Als het gemeentehuis op basis van de ontvangen documentatie vaststelt dat het project voldoet aan de geldende lokale voorschriften, krijg je een vergunning voor grote werken voor de bouw van het zwembad in Spanje.

 

Met de verleende vergunning kun je beginnen met de bouw van het zwembad volgens het goedgekeurde technische project. Zodra het werk is voltooid, is het cruciaal om de verklaring van nieuwbouw te ondertekenen voor een notaris in Spanje. Daarnaast is het aan te raden om het zwembad in te schrijven in het kadaster om de bouw te valideren tegenover derden en de legaliteit ervan in Spanje te garanderen.

 

Als het zwembad om de een of andere reden is gebouwd zonder de vereiste vergunningen in Spanje, is het mogelijk om het te legaliseren. Om dit te doen, is het essentieel om een bevoegde technicus een technisch legalisatieproject te laten opstellen, dat voldoet aan de huidige regelgeving. Het proces omvat de betaling van gemeentelijke heffingen en belastingen.

 

Na goedkeuring door het gemeentehuis van Marbella moet de verklaring van nieuwbouw worden ondertekend bij een notaris en we raden aan om het te registreren in het Kadaster om het geldig te maken in de ogen van derden.

 

De verklaring van nieuwbouw, zoals we al zeiden, of het zwembad nu gebouwd is met een bouwvergunning of dat het achteraf gelegaliseerd is, de akte van nieuwbouw moet ondertekend worden in aanwezigheid van een notaris in Spanje. Deze bouwverklaring door middel van een openbare akte is onderworpen aan zegelrecht (Actos Jurídicos Documentados).

 

Bij Welex advocaten- en boekhoudkantoor in Marbella, Spanje, kunnen we je helpen met de ondertekening van de verklaring van nieuwbouw, de registratie van het zwembad in het kadaster, het kadaster en het indienen van de bovengenoemde belastingen.

 

Vertrouw op onze deskundige vastgoedadvocaten aan de Costa del Sol voor een vlekkeloos en soepel juridisch proces voor de bouw van je zwembad in Spanje!

 

 

Welex, uw Nederlandstalig advocatenkantoor in Marbella, heeft het genoegen om u te informeren over de vermogensbelasting in Spanje.

 

De vermogensbelasting in Spanje (ook wel kapitaal-, aandelen- of fortuinbelasting genoemd) is een belasting die afzonderlijk wordt toegepast, niet op jaarlijkse inkomsten of transacties, maar op de persoonlijke bezittingen van elk individu, zoals bankdeposito’s, onroerend goed en pensioenfondsen. De berekening is gebaseerd op de totale waarde van deze activa van de belastingbetaler. In het geval van niet-residenten omvat de berekening alle activa die in Spanje worden aangehouden.

 

 

In 2008 werd de Spaanse vermogensbelasting uit het systeem verwijderd aangezien een bonificatie van 100% werd toegepast krachtens de wet 4/2008 gepubliceerd op 23 december. Maar dit duurde niet lang gezien de belasting tijdens economische crisis in 2011 tijdelijk weer werd ingevoerd en sindsdien jaarlijks is verlengd, ook opnieuw voor 2018 zoals is gepubliceerd in het Staatsblad op 4/7/18 door de wet 6/2018 van 3 juli.

 

De algemene regels van de vermogensbelasting in Spanje zijn als volgt in Spanje:

 

 • Op het moment van de berekening van de belasting dient u niet alleen rekening te houden met de activa en rechten, maar ook met de bijbehorende schulden en verplichtingen.
 • Om de waarde van de woning te berekenen, moet de belastingbetaler de hoogste van de volgende waardes in de aangifte optekenen: de fiscale waarde, de kadastrale waarde en de aankoopprijs.
 • De eerste 700.000 euro zijn vrijgesteld van belasting.

 

De Spaanse vermogensbelasting is jaarlijks verschuldigd op 31 december en de belastingaangifte moet zes maanden vóór het einde van juni van het jaar daarop worden ingediend en betaald.

 

De verplichting tot de belastingaangifte geldt voor alle belastingbetalers met een positief resultaat en ook voor belastingplichtigen van wie de bezittingen en rechten een waarde hebben van meer dan 2.000.000 euro, zelfs als hun belastingaangiften negatief zijn en ze daarom dus niet hoeven te betalen.

 

De vermogensbelasting is van toepassing in heel Spanje, hoewel elke autonome gemeenschap het vrijgestelde minimum, het belastingtarief, aftrekposten en bonificaties kan reguleren op voorwaarde dat ze compatibel zijn met de standaardwet.

 

De wet bepaalt twee soorten belastingplichtigen op basis van hun fiscale woonplaats in Spanje:

 

 1. Belastingplichtige door persoonlijke verplichting – van toepassing op inwoners van Spanje. Ze worden belast voor al hun bezittingen, ongeacht of deze zich in Spanje bevinden of niet, en de rechten die in Spanje of in het buitenland kunnen worden uitgeoefend.
 2. Belastingplichtige door zakelijke verplichting – van toepassing op alle niet-residenten in Spanje. Ze worden alleen belast over de activa in Spanje en over de rechten die in Spanje kunnen worden uitgeoefend.

 

Niet-residenten in de EU, IJsland en Noorwegen moesten de tarieven toepassen waar het grootste deel van hun vermogen zich bevond, maar deze bleken oneerlijk te zijn aangezien in sommige autonome gemeenschappen hogere tarieven gelden dan in andere, dus werd afgesproken dat deze inwoners kunnen kiezen tussen de staat of de autonome gemeenschap.

 

Schaal voor de vermogensbelasting in Spanje

 

Belastbaar bedrag in euro’s Te betalen bedrag in  euro’s Rest van de grondslag in euro’s Toepasselijk percentage
0.00 0.00 16.129.45 0.2
167.129.45 334.26 167.123.43 0.3
334.252.88 835.63 334.246.87 0.5
668.499.75 2.506.86 668.499.76 0.9
1.336.999.51 8.523.36 1.336.999.50 1.3
2.673.999.01 25.904.35 2.673.999.02 1.7
5.347.998.03 71.362.33 5.347.998.03 2.1
10.695.996.06 183.670.29 Vanaf voormeld bedrag 2.5

 

Neem nu contact op met ons Nederlandstalig advocatenkantoor in Marbella met gespecialiseerde accountants en advocaten onder één dak die uw eigen taal spreken!

Tijdens onze jarenlange ervaring hebben we al heel veel gezien in verband wat facturen betreft in Spanje. We willen in deze blog extra aandacht besteden aan de inhoud die een Spaanse factuur moet bevatten om aan de wettelijke vereisten te voldoen. We zullen u algemene informatie geven, u vertellen over de verschillende soorten facturen en nog enkele verdere kwesties die u zich zeker en vast al een keer heeft afgevraagd.

Wat is een factuur en wie is verplicht deze af te geven in Spanje?

Een factuur is een ontvangstbewijs waarin de informatie over de verkoop en aankoop moet worden weergegeven.

Om nog duidelijker te zijn: laten we het zo stellen, indien een bedrijf of natuurlijke persoon (de leverancier) een product verkoop of een dienst verleent aan een ander bedrijf of persoon (de cliënt) schrijft de wet voor dat een document moet worden opgesteld waarin deze transactie wordt weergegeven. Alle gegevens moeten worden vermeld, beschrijving van de verleende dienst of het verkochte product, de uitsplitsing van de toegepaste belasting, en het totaalbedrag van de factuur.

Er zijn verschillende soorten facturen. De meeste bekende zijn deze:

 • Gewone: de meest bekende, en die bijna altijd wordt gebruikt, gekend ook als volledige of normale factuur.
 • Samenvattende: omvat een groep facturen van een bepaalde periode.
 • Vereenvoudigde: dit kennen we allemaal als een ticket. Het is minder gedetailleerd dan de gewone factuur.
 • Factuur ter wijziging van een vorige: enkel en alleen indien een fout werd vermeld in reeds afgegeven facturen.

 

Algemene informatie die een factuur moet omvatten

In het begin van ons blog hebben we reeds verteld dat bepaalde informatie verplicht in een factuur moet worden vermeld om te voldoen aan de Spaanse wetgeving. Laten we daar even dieper op ingaan:

Een correcte gewone factuur moet de volgende informatie omvatten:

 • Een correcte serie voor facturering in Spanje: het kan zijn dat er verschillende series zijn in uw facturering, bijvoorbeeld als u verschillende vestigingen heeft in Spanje. Het is dus heel belangrijk om dit in de factuur duidelijk te maken.
 • Nummer van de factuur in Spanje: Binnen elke serie moet elke factuur een nummer omvatten in de juiste volgorde overeenkomstig de datum. Er kan nooit een sprong gemaakt worden van bijvoorbeeld factuur nummer vijf naar factuur nummer acht.
 • De datum van ieder factuur: De datum waarop de factuur wordt afgegeven moet vermeld worden.
 • Ook de datum waarop de dienst werd uitgevoerd of het product werd verkocht indien deze verschillend is dan de datum van afgifte.
 • Nu moeten ook de gegevens van de verkoper of dienstverlener op de factuur komen te staan: zoals naam, familienaam, naam vennootschap, fiscaal identificatienummer en fiscaal adres.
 • Het is ook nodig dat de gegevens van de cliënt vermeld worden: net dezelfde informatie als bij de verkoper of dienstverlener.
 • Een beschrijving van de transactie waarin duidelijk beschreven wordt welk soort product wordt verkocht of welke dienst wordt verleend, ook de prijs per eenheid, het aantal, en indien van toepassing, of er een korting of offerte op de overeengekomen prijs wordt toegepast.
 • Percentage en uitsplitsing van de BTW in Spanje: indien op een factuur verschillende soorten BTW moeten worden toegepast dient dit ook in de factuur duidelijk te zijn.
 • Indien de transactie niet onderhevig is aan de BTW, dient deze informatie in de factuur te worden vermeld, met een referentie naar de bepaling in de Richtlijn 2006/112/CE van 28 november.
 • Indien een natuurlijke persoon de factuur uitschrijft, moet ook een inhouding worden gemaakt voor de IRPF (inkomstenbelasting voor natuurlijke personen).

Ons advocatenkantoor kan u in ieder geval verder helpen bij uw facturering met ons team deskundige boekhouders alsook bij het afgeven van de desbetreffende facturen. Welex, uw deskundige boekhouder in Marbella, Malaga, Spanje

Welex, een advocaten- en economistenkantoor in Spanje, heeft het genoegen een paar regels te schrijven om de afsluiting van de boekhouding in Spanje

Na het begin van een nieuw jaar is het normaal om vanaf nul te willen starten. Helaas gaat dat bij de boekhouding in Spanje wat anders. Hoewel het fiscaal jaar eindigt op 31 december kunnen we pas in juli (met de vennootschapsbelasting) het voorgaande jaar helemaal afsluiten.

 

Income tax for non residents in Spain

 

In het algemeen kan gezegd worden dat de afsluiting bij de boekhouding en dus de fiscale fase bestaat uit drie etappes die redelijk complex zijn en nauwkeurig moeten worden uitgevoerd, met name:

 1. Afsluiting van de boekhouding in Spanje
 2. Het indienen van de Spaanse jaarrekeningen en documenten bij het Handelsregister
 3. Het indienen van de vennootschapsbelasting in Spanje

 De boekhouding in Spanje wordt afgesloten op 31 december (uitgezonderd in bijzondere gevallen). Dit kan later zijn of gewijzigd worden, maar mag nooit later zijn dan de periode voor het indienen van de jaarrekeningen en documenten (april van het volgende jaar). Theoretisch gezien wordt via de afsluiting van de boekhouding de stand van zaken verkregen inzake de winst of het verlies van een vennootschap maar in de praktijk is het een etappe waarin alles wordt nagekeken, er eventuele fouten worden vastgesteld en verbeterd.

Als u geïnteresseerd bent in meer informatie, klik dan hier.

Andere interessante artikelen

Heeft u vragen over de nieuwe wijziging van de Huurwet in Spanje?

Bij Welex, uw advocatenkantoor in Marbella, hebben we een eenvoudige visie opgesteld van de huidige stand van zaken in dit juridische aspect in Spanje.

wijzigingen van de huurwet in Spanje

 

Voor meer gedetailleerde informatie over dit onderwerp, nodigen wij u uit om ons bericht te lezen.

Ook zullen onze advocaten in Marbella in staat zijn om alle zaken met betrekking tot de boekhouding in Spanje in een recordtijd op te lossen.

Ook bij Welex werken we onvermoeibaar om u het beste juridisch advies van de Costa del Sol te bieden, dus aarzel niet om contact op te nemen met het kantoor over eventuele kwesties met betrekking tot de wet in Spanje

Verplichting tot het uitreiken van facturen in Spanje

 

Door Welex, uw meertalige accountant in Spanje

 

Onze afdeling accountancy heeft door de jaren heen veel vragen gekregen van cliënten die willen weten welke verplichtingen er gelden als ze in Spanje een factuur uitreiken.  Daarom willen we hierbij graag enkele van die vragen aan Welex beantwoorden.

 

Wanneer moet je in Spanje een factuur uitreiken?

 

In het geval u economische activiteiten verricht in Spanje zijn alle mensen in bedrijven en beroepen verplicht in Spanje een factuur uit te reiken en een duplicaat van deze factuur te bewaren in hun administratie voor elke levering van goederen of diensten die zij verrichten.

 

Er wordt ook van hen vereist dat ze een factuur in Spanje uitreiken voor elke aanbetaling die zij vooraf ontvangen voor goederen of diensten die op een later moment geleverd of verricht zullen worden, met de uitzondering van vrijgestelde intracommunautaire goederen of diensten.

 

In welke gevallen dien je in Spanje een factuur uit te reiken?

 

Alle bedrijven en professionals zijn in de volgende gevallen verplicht een factuur uit te reiken in Spanje:

 

 • Als de ontvanger van de uitgereikte factuur in Spanje een bedrijf of een professional is die de goederen of diensten ontvangt en als zodanig optreedt.

 

 • Als de ontvanger verzoekt om de factuur in Spanje vanwege de belastingrechten die hij mogelijk heeft.

 

 • Voor export van goederen die uitgesloten zijn van btw, met uitzondering van belastingvrije winkels.

 

 • Intracommunautaire levering van goederen die vrijgesteld zijn van btw.

 

 • Als een openbare instantie of een rechtspersoon, die niet optreedt als bedrijf of professional, de goederen of diensten ontvangt.

 

 • Levering van goederen die voorafgaand aan levering aan de klant geïnstalleerd of gemonteerd dienen te worden, als die laatste procedure plaatsvindt op gebied dat onderworpen is aan de Spaanse belastingen.

 

 • Verkopen op afstand en levering van goederen wanneer deze onderworpen zijn aan speciale belastingen, als dit plaatsvindt in een gebied dat onderworpen is aan de Spaanse belastingen.

 

Als een belastingbetaler, een ondernemer of een beroepsbeoefenaar/professional die niet gevestigd is in de gemeenschap, een investering doet, moet het boekhoudkundig bewijs van dit handelen bewaard worden door de ontvanger.  Als een belastingplichtige gevestigd in de gemeenschap iets dergelijks uitvoert, dient de ontvanger de oorspronkelijke factuur uitgegeven door de leverancier te bewaren waarop de vereisten dienen te staan die vermeld worden in Artikel 226 van de Richtlijn 2006/112/EC van 28 november 2006 (richtlijn btw).

factuur in Spanje

Belangrijkste formele vereisten van een factuur in Spanje

 

De vereisten van een Spaanse factuur die worden uiteengezet in het hierboven genoemde Artikel 226 zijn:

 

1) De factuurdatum (datum van uitreiken van de factuur).

 

2) Een volgnummer, gebaseerd op één of meerdere series die op unieke wijze de factuur identificeren.

 

3) Het btw-identificatienummer (CIF, DNI, NIE) waarmee de belastingplichtige de levering van de goederen of verrichting van de diensten heeft gedaan.

 

4) Het identificatienummer van de koper of ontvanger van de levering van de goederen of verrichting van de diensten voor btw-doeleinden, dat degene die belasting verschuldigd is heeft ontvangen.

 

5) De volledige naam en het fiscale adres van de belastingplichtige en de koper/verwerver of de geadresseerde.

 

6) De hoeveelheid en het type goederen dat geleverd is of de omvang en aard van de geleverde diensten.

 

In overeenstemming met Artikel 2.4 van de bepaling waarin de factuurvereisten zijn vastgelegd, wordt elk document dat een boeking ondersteunt gezien als boekingsbewijs als de persoon die dit uitvoert een ondernemer of professional is die niet gevestigd is in de gemeenschap.

 

Aarzel niet om contact op te nemen met het  om er zeker van te zijn dat u voldoet aan alle boekhoud- en belastingverplichtingen in Spanje.

 

Meer informatie over facturen in Spanje

 

Eisen waar een factuur aan moet voldoen om in Spanje bedragen als kosten te declareren

  Zowel zelfstandigen als bedrijven kunnen bepaalde bedragen als kosten aftrekken van de belasting. Dit geldt met betrekking tot de betaling van de BTW of de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Opdat de belastingdienst deze kosten echter als aftrekbaar kan aanvaarden, moeten correcte facturen worden ingediend. Vereisten van een formele factuur in Spanje Er dient een…

Belangrijke begrippen om in Spanje correcte facturen op te stellen

Tijdens onze jarenlange ervaring hebben we al heel veel gezien in verband wat facturen betreft in Spanje. We willen in deze blog extra aandacht besteden aan de inhoud die een Spaanse factuur moet bevatten om aan de wettelijke vereisten te voldoen. We zullen u algemene informatie geven, u vertellen over de verschillende soorten facturen en…

Het beste boekhoudkundig en fiscaal advies in Marbella, Costa del Sol, Spanje

‘Holdingbedrijven’ (empresa patrimonial) versus bedrijven met economische activiteiten in Spanje; belastingtarieven en vrijstellingen

Welex, uw accountant en belastingadvieskantoor in Marbella, vertelt u graag iets over wat men in Spanje onder ‘holdingbedrijven’ verstaat en over bedrijven die economische activiteiten uitoefenen.

We herinneren u ook aan de belastingtarieven en vrijstellingen van de vennootschapsbelasting in Spanje.

Wanneer verricht een bedrijf in Spanje economische activiteiten?

Een Spaanse onderneming verricht economische activiteiten wanneer er sprake is van eigen beheer van productiemiddelen en/of menselijke hulpbronnen om goederen of diensten te produceren of te distribueren.

In het geval van verhuur van onroerend goed is er ook sprake van economische activiteiten wanneer gebruik wordt gemaakt van de diensten van een persoon die op basis van een algemene en voltijdse arbeidsovereenkomst is tewerkgesteld.

Wat is een vermogensbedrijf in Spanje?

Een bedrijf in Spanje wordt als een holdingbedrijf beschouwd wanneer het geen economische activiteiten uitoefent. Er is geen sprake van economische activiteiten in Spanje wanneer meer dan de helft van de activa op de ondernemingsbalans uit effecten bestaat, of wanneer de onderneming geen personen in dienst heeft met een algemeen voltijds arbeidsovereenkomst.

Bent u aandeelhouder van een holdingbedrijf in Spanje? Neem nu contact op met ons kantoor van fiscalisten, accountants, boekhouders en belastingadviseurs in Marbella. Wij verzorgen de boekhouding en de fiscale vertegenwoordiging van uw Spaanse bedrijf, ongeacht waar deze in Spanje  gevestigd is.

Wilt u een bedrijf oprichten met economische activiteiten in Spanje? Neem nu contact op met ons advocatenkantoor in Marbella waar uw Nederlandse advocaten en economen vind. Wij begeleiden u bij het hele proces van het oprichten van een bedrijf in Spanje en bieden u graag onze dienstverlening aan op het gebied van boekhouding en fiscale vertegenwoordiging.

Tarieven van de vennootschpsbelasting in Spanje

Vanaf 2016 tot heden zijn de tarieven voor de vennootschapsbelasting in Spanje als volgt:

·         Algemeen vennootschapsbelastingtarief in Spanje: 25%.

·         Belastingtarief voor nieuw opgerichte ondernemingen: 15%.

·         Niet-commerciële entiteiten die onder de belastingregeling van de wet 49/2002 vallen: 10%.

·         Investeringsmaatschappijen en -fondsen en fondsen voor bankrekeningen: 1%.

Vrijstellingen van vennootschapsbelasting in Spanje

Volgens de Spaanse wet op de vennootschapsbelasting zijn de volgende entiteiten volledig vrijgesteld van deze belasting:

a) De staat, de autonome gemeenschappen en lokale overheden.

b) Publiekrechtelijke organen van soortgelijke aard als Autonome Regio’s en lokale overheden.

c) De Bank van Spanje

F) epositogarantiefonds voor kredietinstellingen en de investeringsgarantiefondsen.

d) Onder andere beheerinstanties van de sociale zekerheid.

 

Voor al uw Spaanse fiscale, boekhoudkundige,  en juridische vraagstukken, neem contact met ons kantoor van financiële experts en belastingadviseurs in Marbella!

 

 

Belastingdienst en inkomstenbelasting in Spanje. Campagne 2020

Wanneer is het belastingkantoor in Spanje opgericht?

De Spaanse belastingdienst is op 01-01-1992 opgericht als instantie en valt onder het ministerie van Economie en Financiën. Dit ministerie heeft de dienst een bepaalde autonomie verleend op het gebied van begrotings- en personeelsbeheer.

Het belastingstelsel in Spanje wordt dankzij de belastingdienst zo toegepast dat iedereen bijdraagt aan ondersteuning van de overheidsuitgaven in overeenstemming met zijn of haar financiële capaciteit. De dienst heeft echter niet de bevoegdheid om zelf fiscale regels op te stellen en goed te keuren.

Samenvatting van de belangrijkste functies van de belastingdienst in Spanje:

We weten allemaal dat de belastingdienst zich in de eerste plaats bezighoudt met het innen en controleren van de staatsbelastingen. Dat zijn bijvoorbeeld:

 1. Inkomstenbelasting (IRPF)
 2. Vennootschapsbelasting (IS)
 3. Inkomstenbelasting voor niet-ingezetenen (IRNR)
 4. Belasting over de toegevoegde waarde (IVA, BTW)
 5. Accijns.

Aangifte Inkomstenbelasting in Spanje belastingjaar 2019, in te dienen in 2020.

Hoewel dit belastingadvieskantoor in Marbella al vaak heeft geschreven over deze landelijke belasting in Spanje, willen we het volgende graag nogmaals benadrukken.

Termijnen voor het indienen van de aangifte inkomstenbelasting

1 april 2020 begint de termijn voor het online indienen van de aangiften Inkomsten- en Vermogensbelasting 2019.

Als u wilt dat ons kantoor u helpt met uw belastingaangifte, neem dan nu contact op met ons belastingadvieskantoor in Marbella. Wij helpen u graag bij de voorbereiding van uw aangifte Inkomstenbelasting (IRPF, impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) in Spanje.

Als het resultaat van uw aangifte inkomstenbelasting in Spanje A DEVOLVER (TERUG TE ONTVANGEN) is, kunt u deze indienen van 2 april tot 1 juli 2019

Als het resultaat van uw inkomen A INGRESAR (TE BETALEN) is, kunt u van 2 april tot 1 juli 2019als u het inkomen wilt domiciliëren).

 

 

Tasa Tobin in Spanje

Welex, uw belastingadviseur in Marbella, geeft u met onderstaande tekst graag inzicht in een nieuwe Spaanse belasting. Het betreft een inmiddels al befaamde belasting op financiële transacties die ten onrechte Tasa Tobin oftewel ‘Tobin-heffing’ wordt genoemd.

Deze belasting op financiële transacties in Spanje is bedoeld om belasting te heffen op de aan- en verkoop van aandelen in bedrijven in Spanje met een kapitaal van meer dan 1 miljard euro.

De invoering van deze belasting op financiële transacties in Spanje zal leiden tot een stijging van de financiële kosten en dus tot een daling van de winst van bedrijven en particulieren die aandelen kopen en verkopen op de secundaire markt in Spanje.

Lees meer…

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies